تعداد اعضای انجمن در این تخصص: 5
علوم آزمایشگاهی
منتشر شده
مازیار اشرفیان بناب
متخصص ژنتیک پزشکی
منتشر شده
آرش انیسیان
منتشر شده
بابك بهنام
متخصص ژنتیک انسانی- پزشکی مولکولی- فلوشیپ ژنتیک پزشکی