عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
دکترای حرفه ای پزشکی ١٣٦٧ دانشگاه علوم پزشكی ایران M.Sc ،پزشكی ملکولی، (٢٠٠٠/١٣٧٩) دانشگاه شفیلد Mphil/Ph.D, Human Genetics, 2001 (١٣٨٠), University College London (UCL) Postdoctoral Fellowship, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA (2005-2006) Adjunct Faculty, University of Central Florida, Orlando, FL, USA (2006-2009) Clinical Biochemical Genetics Fellowship, American Board of Medical Genetics and Genomics, National Human Genome Research Institute, NIH, Bethesda, MD, USA (2016-2018)
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

متخصص ژنتیک انسانی- پزشکی مولکولی- فلوشیپ ژنتیک پزشکی
63124 , 2472
IUMS, Sheffield U, UCL (London), U Michigan, UCF, NIH
8

- Postdoctoral Research Fellow, Universty of Michigan Medical School, Dept. Ophthalmology, Kellogg Eye Center (2005-2006)

- Adjunct Faculty, University of Central Florida (UCF) (2007-2009)

- Ass. Prof., Iran University of Medical Sciences (IUMS) (2009-present)

Bethesda, MD, USA