عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

پزشک متخصص اقتصاد
5
تلفن دفتر دانشگاه: ٠٢١٤٢٩٣٣٢٥٠ تلفن دفتر بهزیستی: ٠٢١٦٦٧٠٤٥٣٩ و ٠٢١٦٦٧٢٧٤٩٩

امكان سنجی وارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه مراكز درمانی، مراكز توانبخشی و خدمات بهزیستی (ژنتیك، سالمندی، ترك سوء مصرف داروها و مواد مخدر، خدمات اجتماعی) گردشگری سلامت، پزشكی ازراه دور، سلامت الكترونیك، و شركتهای دارو و تجهیزات پزشكی (تولید، واردات و پخش)

گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی تهران تهران، بلوار كشاورز، خ پورسینا، درب شمال دانشگاه تهران، ساختمان اصلی دانشكده بهداشت، طبقه اول، بال غربی، اتاق ١٠٥ و تهران، خ شهید دكترفیاض بخش، ساختمان مركزی سازمان بهزیستی كشور، طبقه نهم، حوزه مشاورین ریاست