عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
- مدير مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی، - مشاور معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی - مدير پژوهش و روابط بين الملل پژوهشكده سل و بيماريهاي ريویقائم مقام مدير عامل بيمارستان ابن سينا رييس مركز آموزش علمي كاربردي ابن سينا"
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

شهید بهشتی
12

- مدير مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی،
- مشاور معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
- مدير پژوهش و روابط بين الملل پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوی

قائم مقام مدير عامل بيمارستان ابن سينا
رييس مركز آموزش علمي كاربردي ابن سينا"

دستيار ایمونولوژی بالینی بیمارستان مسیح دانشوری،
قائم مقام مدير عامل بيمارستان خصوصی ابن سینا، رييس مركز آموزش علمی -كاربردی ابن سينا"